Potenie zastavíme aj v týchto horúčavách!

Využite masívnu zľavu 40% do 06/25/2024 a začnite opäť žiť.

Podmienky predaja a prepravy

1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní a přepravní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost HIGHTECH DEVELOPMENT LLC, 7950 NW 53RD STREET, SUITE 337, MIAMI, FL 33166 (dále jen "Prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "Kupující").

Další informace o Prodávajícím jsou uvedené na této internetové stránce v sekci Provozovatel.

Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem se rozumí ten, kdo vykonává na vlastní účet a odpovědnost samostatnou výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se pro účely ochrany spotřebitele rozumí také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní výrobní, obchodní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, nebo také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejichž nedílnou součástí je sdělení před uzavřením smlouvy, platební a dodací podmínky a reklamační postupy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu zakoupením produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných ochranných známek, patentů, obchodních názvů, firemních, či výrobkových log (apod.) Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 1. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo podobnou platbu, to se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li jím vyžadovány a Prodávajícím poskytovány,
 2. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 3. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny vždy včetně i bez DPH a včetně veškerých poplatků které stanoví zákon, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 4. v případě, že Kupující je spotřebitel, má tento spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží přičemž toto odstoupení musí zaslat pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy na těchto stránkách;
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem a na jeho žádost; toto však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v archivu Prodávajícího
 • v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u dohledového orgánu Prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 •  

  3. Smlouva

  Smlouvu může Kupující uzavřít tím, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetové stránce provozované Prodávajícím tak, že požadované plnění (zboží, službu, apod.) vloží do košíku. Kupujícímu může být při uzavírání smlouvy nápomocen zaměstnanec Prodávajícího, ať to jak na provozovně nebo na telefonu, případně při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující možnost měnit jak plnění, které požaduje, tak dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informačním emailem na email zadaný Kupujícím.

  Přílohou tohoto potvrzení o obdržení objednávky bude aktuální znění Podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimky z tohoto postupu přejděte na bod Objednávání.

  Uzavřená smlouva je archivována prodávajícím po dobu přinejmenším pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

  Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k této věci a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.

  Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

  Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

  Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá věc Kupujícímu až ve chvíli, kdy mu věc předá dopravce.

  Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

  Dodá-li Prodávající množství věcí větší, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na toto přebytečné množství, ledaže by je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

  Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena pro přepravu, zabalí Prodávající věc podle zaběhnutých zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu během přepravy. Podobně opatří Prodávající věc pro skladování.

  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením některé ze svých zákonných povinností.

  Kupující věc podle možností prohlédne, a to co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci na něj a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením některé ze svých zákonných povinností.

  Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou a přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i v tom případě, kdy prodlévá strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

  Odpovědnost Prodávajícího

  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

  1. u věci prodávané za nižší cenu na tu vadu, pro kterou byla tato nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci, které způsobilo obvyklé užívání této věci,
  3. u použité věci na tu vadu, která odpovídá míře užívání nebo opotřebení, kterou tato věc měla již při převzetí kupujícím, nebo
  4. pokud to vyplývá z povahy věci.

   

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že tato věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu způsobil sám.

  Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

  Podstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění porušením smlouvy podstatným, má Kupující právo

  • na odstranění vady dodáním věci nové, bezvadné nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, a to zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění takové vady;
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.

   

  Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké z těchto práv si vybral při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Volbu, kterou Kupující provedl nemůže změnit bez souhlasného stanoviska Prodávajícího, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se posléze ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vadu/vady v přiměřené lhůtě, případně oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, viz. níže.

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc v bezvadném stavu, věc opravit nebo vyměnit její součást, taktéž v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Nepodstatné porušení smlouvy

  Porušení smlouvy nepodstatné je při vadném plnění takové, kde Kupující má právo na odstranění vady a/nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny takového plnění.

  Do doby, než Kupující uplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co případně chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby, například opravou věci nebo dodáním nové věci.

  Neodstraní-li Prodávající vadu na věci včas nebo vadu na věci odstranit odmítne, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny a/nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě vady odstranitelné, pokud nemůže věc řádně užívat kvůli opakování vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  Při dodání věci nové vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného zpoždění poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného zpoždění poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  Zárukou za kvalitu/jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k užití pro obvyklý účel a/nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

  Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží až od doručení věci do místa určeného zákazníkem. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení této věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost, kterou nemohl Prodávající nijak ovlivnit.

  4. Odstoupení od smlouvy

  Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží a/nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí dodávky zboží první.

   Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného zpoždění poté v textové podobě jeho přijetí.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného zpoždění poté, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude čerpána ve formě kreditu k nákupu dalšího zboží.

  Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho vlastnosti a povahu.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného zpoždění, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodejci odeslal.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárkové předměty nebo jiné propagační slevy, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

   

  Odstoupení v záruce spokojenosti

  Případné vrácení zboží za více jak čtrnáct dní, obvykle za 50-100 dní (dále jen "Záruka spokojenosti") se řídí těmito pravidly.

  Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného zpoždění v textové podobě jeho přijetí.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného zpoždění, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v Záruce spokojenosti, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude čerpána ve formě kreditu k nákupu dalšího zboží.

  Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného zpoždění, nejpozději do třiceti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárkové předměty nebo jiné propagační slevy, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

  Prodávající si vyhrazuje právo zamítnutí plnění Záruky spokojenosti v případě chybějícího zboží a jeho příslušenství nebo v případě poškození (pád, náraz, atd.), či jiného znehodnocení zboží (např. úprava zboží osobou neschválenou prodávajícím, apod.), případně právo uplatnit náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Tyto případné náklady budou odečteny od kupní ceny zboží, stejně tak jako náklady spojené s platební transakcí a náklady na poštovné a balné. Záruku spokojenosti nelze uplatnit na zboží zakoupené na splátky a na zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rozšiřující adaptéry na různé části těla).

  Prodávající upozorňuje, že Záruka spokojenosti je podmíněna absolvováním individuálního plánu, který si kupující může vyžádat na kontaktech uvedených v návodu k použití nebo prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro individuální plán na internetových stránkách. V případě nevyužití této možnosti je aplikován storno poplatek ve výši 40% z kupní ceny platné v době nákupu přístroje.

  Odstoupení v ostatních případech

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání věci nové, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
  2. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

   

  Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, ztrácí právo odstoupit od smlouvy.

  5. Bezpečnost a ochrana informací

  Data Kupujícího budou zpracována prodávajícím v rámci platného práva o ochraně dat a použita pro vyřízení Vaší objednávky. Pro tyto účely mohou být data Kupujícího předána také poskytovateli servisu, splátkového prodeje nebo přepravci zajišťujícímu doručení zásilky na adresu určenou kupujícím.

  Kupující je oprávněn požadovat od Prodávajícího informace, týkající se zpracování osobních údajů.

  Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách.  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů.

  Remarketing a další nástroje marketingu

  Prodávající na této stránce využívá tzv. remarketingu. To je způsob znovuoslovení zákazníka, který již jednou na stránku zavítal a umožňuje mu pomocí souboru uloženého v jeho počítači zobrazit reklamu znovu. Reklama Prodávajícího je zobrazována prostřednictvím třetích stran, např. společností Google, na různých webech, proto se může stát, že tu samou reklamu uvidíte na více místech.

  Toto umožňují soubory, tzv. "cookies", které se uloží při návštěvě stránky do Vašeho počítače. Soubor cookie je malý soubor uložený v počítači uživatele, do kterého jsou ukládána nastavení a další informace používané na webových stránkách, jež daný uživatel navštěvuje. Pokud si nepřejete soubory cookie z této stránky získávat můžete tak učinit přímo na stránce Nastavení reklam společnosti Google nebo na této stránce organizace Network Advertising Initiative.

  6. Provozní doba

  Objednávky přes internetové obchody Prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok.

  7. Ceny

  Všechny ceny jsou ceny smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy ceny aktuální a platné. Ceny jsou konečné, tj. že jsou uvedeny včetně DPH, případně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro zakoupení a získání zboží zaplatit, toto se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na prostředky komunikace na dálku. Akční ceny platí po dobu časově omezenou nebo do vyprodání zásob.

  8. Objednávání

  Kupující dostane plnění (zboží nebo službu) za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

  Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronických obchodů Prodávajícího (dále jen "e-shop");
  2. elektronickou poštou
  3. telefonicky

   

  Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop.

  9. Platební podmínky

  Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  1. platba v hotovosti při nákupu,
  2. platba předem bankovním převodem,
  3. platba online platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu,
  4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  5. na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej uvedených na této webové stránce, resp. stránce poskytovatele),
  6. platba prostřednictvím systému PayPal

   

  Zboží zůstává až do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

  10. Dodací podmínky

  Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou doručení do druhého nebo třetího pracovního dne je objednávka přijatá do 12:00. Objednávky přijaté po tomto čase budou doručeny o 1 pracovní den déle.

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem Prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  11. Záruční podmínky

  Záruční doba na zboží je nejméně 24 měsíců. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Doživotní zárukou Věci (produktu) se rozumí záruka poskytovaná na celou dobu obvyklé životnosti takové zakoupené Věci (produktu). Doživotní podporou Věci (produktu) se rozumí emailová nebo telefonická podpora Prodávajícího platná po celou dobu platnosti záruky produktu, přičemž případné náklady takové komunikace (hovorné) nese Kupující.

  12. Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 23.10.2023 a ruší předchozí znění Podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na tomto webu.